Salgs- og leveringsbetingelser

§ 1 Vedtagelse
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i enhver handel mellem medlemmer af Dansk Planteskoleejerforening (herefter kaldet sælger) og deres erhvervsdrivende aftagere (herefter kaldet køber).

§ 2 Priser
Alle priser er ab lager, ekskl. moms, certifikat, forsikring, forsendelsesomkostninger og emballage. Sælgers ret til prisændringer forbeholdes.

§ 3 Tilbud
Mundtlige, skriftlige eller elektroniske meddelelser fra sælger til køber vedrørende varesortiment, mængder, priser m.v. er at betragte som en opfordring til køber om at afgive tilbud.

§ 4 Ordrer
Når et tilbud mundtligt, skriftligt eller elektronisk er overensstemmende accepteret inden acceptfristens udløb, forligger en aftale og dermed en ordre. Enhver ordre er fra sælgers side optaget med forbehold for vellykket kultur, tilfredsstillende hjemkomst af indkøbte varepartier, samt force majeure, jf. § 6.

§ 5 Levering og risikoovergang 
Varen anses for leveret på tidspunktet, hvor varen overgives til køber eller til købers transportør.

§ 6 Force Majeure
Hvis sælgers hele eller delvise opfyldelse af aftalen forhindres af omstændigheder, som sælger ikke er herre over, er sælger ansvarsfri. Omstændighederne kan være: arbejdskonflikt, strejke, blokade, brand, krig, vejrlig, restriktioner m.v.

§ 7 Betaling
Ved manglende overholdelse af betalingsbetingelserne er sælger berettiget til at opkræve en rente på 2,0 % pr. påbegyndt måned efter forfaldsdagen.

§ 8 Mangler
For at kunne betragtes som mangelfri for så vidt angår kvalitet m.m. skal varen mindst opfylde de krav, der skriftligt er aftalt i forbindelse med ordren. Er intet særskilt aftalt i forbindelse med ordren, skal varen opfylde de krav, der på leveringstidspunktet er sædvanligt gældende i branchen.

§ 9 Reklamation
Når varen er leveret til køber, påhviler det køber straks at foretage en sådan undersøgelse af varen, som ordentlig forretningsbrug kræver. Konstaterer køber ved undersøgelsen mangler, skal køber straks reklamere herover. Reklamation skal under alle omstændigheder ske senest 8 dage efter levering.

§ 10 Udbedring og erstatning
Måtte en vare konstateres mangelfuld, og er der rettidigt reklameret over dette, er sælger berettiget til, efter eget valg, enten at omlevere de mangelfulde varer eller kreditere køber fakturaprisen på de mangelfulde varer. I begge tilfælde er sælger berettiget til at kræve mangelfulde varer returneret mod at afholde omkostningerne hertil. Køber kan ikke, udover sælgers omlevering eller kreditering, fremsætte krav om erstatning som følge af mangler ved det leverede.

§ 11 Produktansvar
Forvolder en af sælger leveret vare skade på erhvervsting, hæfter sælger alene i det omfang det kan påvises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælger eller andre han har ansvaret for.

§ 12 Syn og skøn
Opstår der uenighed mellem sælger og køber angående produktets kvalitet m.m., er parterne forpligtet til straks at rekvirere en uvildig redegørelse til sikring af beviser.

§ 13 Tvistigheder og værneting
I tilfælde af tvistigheder mellem sælger og køber gælder i det hele dansk ret med undtagelse af dansk international privat- og procesret.

Alle tvister, der udspringer af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal indklages til Ankenævnet for Planteleverancer af køber, såfremt sagen kan behandles af ankenævnet jf. dets vedtægter. Først efter ankenævnets behandling kan køber indbringe sagen for de almindelige domstole.

For sager ved de almindelige domstole er sælgers hjemting vedtaget som værneting.

Bliv medlem idag

Danske Planteskoler er brancheorganisation for personer og virksomheder med erhvervsmæssig produktion eller en gros omsætning af planteskoleplanter.

Danske Planteskoler støtter planteskolers udvikling og varetager medlemmernes interesser i relation til organisationer og myndigheder.

Formålet med Danske Planteskoler er blandt andet at hæve erhvervets almene anseelse, indflydelse og miljøforbedring.

Du kan som medlem være med i en række aktiviteter og medlemsmøder. Du indgår i et fællesskab og får ved din aktive deltagelse mulighed for indflydelse på foreningens arbejde med at fremme erhvervets interesser, på både faglige og erhvervspolitiske områder.

Foreningen er også et forum for sociale relationer mellem erhvervets aktører og deres fællesskab om at skabe viden om og interesse for planternes mange værdier for den enkelte og samfundet.

Vil du være medlem af Danske Planteskoler?

Listen med medlemsaktiviteter- og fordele er lang